bok@smartkursy.pl      tel. 516 129 149
Ucz się wygodnie. W swoim fotelu, w najdogodniejszych dla Ciebie godzinach i w najbardziej odpowiednim tempie. Taki komfort da Ci jedynie samodzielna nauka. Sięgnij po szkolenia on-line i ciesz się nową wiedzą biznesową. Zapamiętaj: Smart kursy - dobrze wiedzieć!
Regulamin i Polityka prywatności
Regulamin funkcjonowania serwisu www.smartkursy.pl

I. DEFINICJE
1.1. Ilekroć w dalszej części regulaminu pojawiają się wyrazy pisane wielką literą, należy je rozumieć w sposób zdefiniowany poniżej:
a. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują, określający zasady korzystania z Serwisu udostępnianego w sieci Internet pod adresem: www.smartkursy.pl, zasady dokonywania sprzedaży oferowanych w tym Serwisie produktów, zasady korzystania z zakupionych za pośrednictwem Serwisu Materiałów szkoleniowych.
b. Serwis – strona www dostępna pod adresem internetowym www.smartkursy.pl, na którą składają się moduły umożliwiające zakup i odtworzenie materiałów szkoleniowych, właścicielem Serwisu jest Agnieszka Śmiejka GRUPA KREATYWNA z siedzibą w Chorzowie, ul. Podmiejska 56/1, 41-506 Chorzów – dalej jako GK.
c. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis. Administratorem jest GK.
d. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skutecznie założy konto w Serwisie.
e. Konto – spersonalizowane, chronione hasłem miejsce w serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje zakupów i korzysta z udostępnionych materiałów szkoleniowych.
f. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została wskazana przez Użytkownika na etapie rejestracji.
g. Materiały szkoleniowe - oferowane w Serwisie szkolenia realizowane w formule on-line.

II. ZAKŁADANIE KONT I FUNKCJONOWANIE SERWISU
1.1. Każda osoba zainteresowana korzystaniem z oferowanych w ramach Serwisu usług zobowiązana jest do dokonania rejestracji Serwisie, której efektem jest założenie Konta.
1.2. Procedura rejestracji Konta polega na ustaleniu i podaniu przez Użytkownika loginu, hasła oraz innych danych wymaganych przez Administratora.
1.3. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.
1.4. Administrator nie dopuszcza możliwości cedowania lub udostępniania Konta innym osobom.
1.5. Dokonując rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik oświadcza, iż:
a. korzysta z Serwisu i oferowanych tam usług dobrowolnie,
b. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu,
c. wszelkie dane firmowe i/lub osobowe oraz inne informacje przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny,
1.6. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto.
1.7. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
a. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu,
b. Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań,
c. Użytkownik udostępnia, przekazuje, kopiuje i rozpowszechnia zakupione Materiały szkoleniowe osobom trzecim.

III. SPRZEDAŻ
1.1. Za pomocą Serwisu Użytkownik może zakupywać Materiały szkoleniowe.
1.2. Przez zakup Materiału szkoleniowego należy rozumieć nabycie licencji na korzystanie z Materiału szkoleniowego w określonym czasie - szczegółowe zasady udzielenia licencji określa punkt V Regulaminu.
1.3. Pełna charakterystyka dostępnych Materiałów szkoleniowych obejmuje:
a. nazwę,
b. typ kursu,
c. cenę,
d. czas aktywności materiałów szkoleniowy,
e. zakres merytoryczny,
f. szacowany czas trwania szkolenia.
i zamieszczona jest w Serwisie.
1.4. Administrator gwarantuje, że opis Materiału szkoleniowego prezentowany w zasobach Serwisu odpowiada rzeczywistości.
1.5. Użytkownik dokonujący zakupu Materiałów szkoleniowych zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji zawartych w poszczególnych etapach składania zamówienia oraz wytycznych wysyłanych na adres e-mail przez Administratora serwisu.
1.6. Zakup Materiałów szkoleniowych polega na ich zaznaczeniu i umieszczeniu w koszyku Użytkownika. Potwierdzenie zakupu Materiałów szkoleniowych umieszczonych w koszyku jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o przyjęciu oferty sprzedaży Materiału szkoleniowego umieszczonego uprzednio w koszyku na warunkach i wg ceny wskazanej w Serwisie - chwila zawarcia umowy sprzedaży Materiałów szkoleniowych.
1.7. Warunkiem Udostępnienia Użytkownikowi zakupionych Materiałów szkoleniowych jest otrzymanie przez Administratora wpłaty.
1.8. Administrator umożliwia użytkownikom dokonanie płatności za szkolenia za pomocą przelewów bankowych lub pocztowych. Udostępnienie szkolenia opłaconego za pomocą przelewu bankowego lub pocztowego nastąpi w pierwszym dniu roboczym po zarejestrowaniu płatności.

IV. ZASADY UDOSTĘPNIANIA NABYTYCH MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
1.1. Od momentu udostępnienia Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z zakupionych Materiałów Szkoleniowych.
1.2. Pierwsze uruchomienie Udostępnionego Materiału szkoleniowego (kliknięcie polecenia Rozpocznij kurs) skutkuje jego aktywacją i stanowi początek biegu terminu, na jaki Materiał Szkoleniowy jest udostępniany Użytkownikowi.
1.3. Okres aktywności Materiału szkoleniowego jest definiowany indywidualnie dla każdego szkolenia. Informacja o tym parametrze usługi jest zawarta w ogólnej charakterystyce produktu dostępnej w Serwisie przed dokonaniem zakupu
1.4. Użytkownik korzysta z Materiałów szkoleniowych w zakresie i na zasadach określonych w punkcie V Regulaminu.
1.5. Po upływie terminu, o którym mowa w punkcie IV 1.3. Użytkownik traci prawo korzystania z zakupionego Materiału szkoleniowego.

V. LICENCJE
1.1. W momencie dokonania zakupu Materiału szkoleniowego Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej czasowo licencji na korzystanie z zakupionego Materiału szkoleniowego,
1.2. Licencja, udzielona na podstawie postanowienia pkt. 1.1., obejmuje:
a. zgodne z Regulaminem prawo do korzystania z Materiału szkoleniowego wyłącznie na własny użytek Użytkownika;
b. Użytkownik nie może:
 trwale lub czasowo zwielokrotniać Materiałów szkoleniowych w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
 tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układu, ani wprowadzać jakichkolwiek innych zmian w Materiałach szkoleniowych;
 udostępniać Materiałów szkoleniowych osobom trzecim.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY
1.1. W przypadku jakichkolwiek problemów występującym na etapie składania zamówienia lub związanych z korzystaniem zakupionych Materiałów szkoleniowych, Użytkownik powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających zgłoszenie reklamacyjne, skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Administratora. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik zawiera zwięzły opis występującego problemu oraz wskazuje Materiał szkoleniowy, z którego zakupem związana jest reklamacja.
1.2. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące zakupionego Materiału szkoleniowego może nastąpić najpóźniej w dniu, w którym upływa termin jego udostępniania. Zgłoszenie reklamacyjne dokonane po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim pozostawione będzie bez rozpatrzenia.
1.3. Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dni robocze od 9:00 do 16:00. Kontakt z BOK jest możliwy za pomocą korespondencji elektronicznej (bok@smartkursy.pl) lub telefonicznie (tel.518 668 272)
1.4. Administrator rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 7 dni roboczych od daty przekazania wszystkich niezbędnych do jego rozpatrzenia danych.
1.5. W sytuacji, gdy Użytkownik z przyczyn technicznych leżących po stronie Administratora nie może korzystać z materiałów szkoleniowych, Administrator przedłuży Użytkownikowi termin, w którym może on korzystać z materiałów Szkoleniowych o czas, w jakim dostęp był niemożliwy.
1.6. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie do 10 dni od dnia dokonania Zakupu Materiału szkoleniowego. W takim przypadku Administrator zwróci Użytkownikowi cenę zapłaconą za Materiał Szkoleniowy. Zwrot dokonany zostanie na wskazany rachunek bankowy Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od daty jego wskazania.
1.7. W przypadku dokonania aktywacji danego Materiału szkoleniowego (kliknięcie polecenia Rozpocznij kurs) prawo odstąpienia od umowy wygasa.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.1. GK zapewnia, iż dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji usługi oraz dla celów marketingowych GK.
1.2. Administratorem zbioru danych osobowych Kupującego jest GK.
1.3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
1.4. Każdy Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych GK.
1.8. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, prawo do poprawiania tych danych, prawo do usunięcie tych danych z bazy oraz prawo do żądania zaniechania przekazywania informacji o charakterze marketingowym.
1.5. W celu realizacji prawa dysponowania swoimi danymi Użytkownik zobowiązany jest wysłać prośbę na adres bok@smartkursy.pl. Wiadomość powinna być wysłana z adresu e-mail, wskazanego przez Użytkownika w procesie korzystania z Serwisu, a w treści wiadomości powinien być podany Login lub imię i nazwisko Użytkownika.
1.6. GK dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Użytkowników oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.
1.7. GK nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

VIII. ZMIANY W REGULAMINIE
1.1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie.
1.2. Zmiany będą publikowane w Serwisie na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu.
1.3. Informacje o dokonanych zmian w Regulaminie przekazane zostaną Użytkownikom za pośrednictwem adresów kont e-mail.
1.4. Po otrzymaniu powiadomienia o dokonaniu zmian w Regulaminie Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się nową treścią Regulaminu.
1.5. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o braku akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu.
1.6. Niezłożenie oświadczenia o braku akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu lub dalsze korzystanie z Serwisu polegające na zalogowaniu się do Konta, uznaje się za bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika
1.7. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, może pociągnąć za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

IX. WYMAGANIA TECHNICZNE
1.1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń i programów pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, a w szczególności:
1.2. komputer PC lub laptop z dostępem do Internetu (minimalna prędkość łącza 512 kB/s),
1.3. dowolna przeglądarka internetowa z obsługą JavaScript i wtyczką Macromedia Flash 9.0.246.0 lub wyższa (pobierz http://get.adobe.com/flashplayer/) wraz z możliwością zapisu plików cookies (Administrator rekomenduje używanie przeglądarki Mozilla Firefox lub Chrome),
1.4. monitor (ekran) o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli,
1.5. karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki,
1.6. aktywny adres e-mail.
1.7. Wszelkie operacje finansowe są dokonywane poprzez aplikacje udostępnione na witrynach internetowych instytucji finansowych, dlatego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność i bezpieczeństwo wykonywanych operacji.

X. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.1. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
1.2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu i Materiałów szkoleniowych spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
1.3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
1.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
1.5. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem serwisu, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
1.6. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników.
1.7. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)
1.8. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem oraz zamieszczonymi w nim Materiałami szkoleniowymi.
 
Polityka Ochrony Prywatności
Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.smartkursy.pl administrowanego przez Agnieszka Śmiejka Grupa Kreatywna.

I. Administrator
Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Agnieszka Śmiejka Grupa Kreatywna z siedzibą w Chrzowie, ul. Podmiejska 56/1 Chorzów 41-506.

II. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników
1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
2. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych.

III. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania
1. W procesie rejestracji Użytkownik proszony jest o podanie następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej. W procesie zakupu Użytkownik proszony jest o podanie następujących Danych Osobowych: adres, numer NIP (opcjonalnie).
2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

IV. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych
1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika.
2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

V. Informacje handlowe

1. Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat swoich produktów.

VI. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu
1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.
2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.
3. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

VII. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych
1. Administrator zobowiązuje się nie przekazywać Danych Osobowych innym podmiotom komercyjnym.

VIII. Prawa Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
2. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych na swoim Koncie.
3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

IX. Kontakt
1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.
2. Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.
3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: bok@smartkursy.pl.

Coach Katowice | Coaching Katowice | Szkolenia online - produkcja  
Szybki kontakt
516 129 149    

Lista kursów | Regulamin | FAQ | Oferta dla firm | Grupa Kreatywna - szkolenia i coaching
Copyright (©) 2012 Cogitari sp. z o.o. | Created by NanoCode | Redesign BRANDPOINT.PL
strefa szkoleń facebook